Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van CARTRIDGEDIRECT.NL , Cannenburch 70, 8226 RS Lelystad. KvK: 52545237 BTW nr: NL081525461B02

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.

Algemeen. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, en de nakoming van alle tussen de koper en CartridgeDirect gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2.

Definities in deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan CartridgeDirect opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3. Prijs

a.

De prijzen van alle producten die via deze Internet-site kunnen worden besteld zijn inclusief 21 procent omzetbelasting (BTW.), tenzij anders is vermeld.

b.

De prijzen van goederen die op deze Internet-site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4. Levering

a.
De door CartridgeDirect opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

b.
Leveringen in het buitenland vinden uitsluitend plaats bij vooruitbetaling

c.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

d.
CartridgeDirect probeert alle bestellingen te leveren, mits op voorraad bij leverancier

e.
Producten die speciaal besteld zijn voor een koper kunnen niet retour worden gegeven/gestuurt( zoals o.a. software)

F.
Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt, dan wel niet afgeleverd kan worden wegens onjuiste of onvolledige adressering, is CartridgeDirect gerechtigd de gemaakte transportkosten bij de koper in rekening te brengen, tenzij het product zo beschadigd is dat het onredelijk is om het product in ontvangst te laten nemen.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

a.
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij CartridgeDirect daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

b.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft CartridgeDirect de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Kosten voor terug zending zijn voor koper. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd.

c.
Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan CartridgeDirect te retourneren. (Datum Poststempel). Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd in originele verpakking (bij Printerpatronen en toners mag de sealverpakking niet verbroken zijn) en ongebruikt is , een uitzondering hierop is software deze kan niet geruild worden . De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. Wij rekenen 15 % administratiekosten over het factuurbedrag bij annulering en terugsturen van een order.

Artikel 6. Betaling

a. Betaling geschiedt uitsluitend:

1. Op rekening (alleen voor bedrijven en na overleg met CartridgeDirect)

2. bij vooruitbetaling

3. via IDEAL

4. via paypal

b.
Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na levering op de door CartridgeDirect aangegeven rekening, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van de termijn van 14 dagen is de koper van rechtswege jegens CartridgeDirect in gebreke.

c.
CartridgeDirect heeft het recht over haar vordering na 14 dagen een rente in rekening te brengen van 1% per maand.

d.
Indien CartridgeDirect, na het verstrijken van de betalingstermijn, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 10,00 euro aan administratiekosten verschuldigd.

e.
Indien CartridgeDirect haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% excl.btw van de vordering van CartridgeDirect zulks met een minimum van 35,00 euro excl.btw

f.
Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering op de hoofdsom.

g.
Kosten van betalingen die worden gedaan vanuit het buitenland komen voor rekening van koper.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De door CartridgeDirect geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van CartridgeDirect volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

Artikel 8. Klachten en retourzendingen:

De koper heeft gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst het recht de overeenkomst te ontbinden . De koper dient voor retournering een retournummer aan te vragen. Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren. Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen en artikelen anders gekocht dan via CartridgeDirect.nl Een retourzending dient altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper. Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door CartridgeDirect worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

Gegevens voor retourzending:
Cartridgedirect.nl
Cannenburch 70
8226 RS Lelystad
Nederland

Aansprakelijkheid:
CartridgeDirect is niet aansprakelijk voor de schade die voor de afnemer of voor derden ontstaat tengevolge van vertraagde aflevering of gebreken aan de geleverde zaken.

Artikel 9. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en CartridgeDirect, dan wel tussen CartridgeDirect en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en CartridgeDirect, is CartridgeDirect niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft CartridgeDirect in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat CartridgeDirect gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking

Wanneer door CartridgeDirect gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat CartridgeDirect deze voorwaarden soepel toepast.

Artikel 12
Op overeenkomsten gesloten tussen CartridgeDirect en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.